Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

Informacje o projekcie

Tytuł
"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"
Realizator projektu
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl
Źródło finansowania
 • projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER);
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
 • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa;
 • dofinansowanie projektu z UE: 12 638 788,93 zł.
Cel projektu
 1. poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego
 2. zwiększenie liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości
 3. budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
Korzyści dla szpitala
 1. Uzyskanie materiałów informacyjnych: Bezpieczeństwo pacjenta i monitorowanie zdarzeń niepożądanych w szpitalach
 2. Uczestnictwo kadry zarządzającej i liderów (maksymalnie 4 osoby ze szpitala) w 1 dniowym seminarium nt. bezpieczeństwa opieki, wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych; miejsce seminarium: Kraków.
 3. Uczestnictwo personelu szpitala (30 osób z każdego szpitala) w 2-dniowym szkoleniu w siedzibie szpitala nt. bezpieczeństwa opieki, organizacji i wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych.
 4. Monitorowanie postępów wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji projektu.
 5. telekonferencję – godzinną z każdym z 25 szpitali – opiniowanie przesłanych dokumentów dotyczących organizacji systemu w szpitalu, konsultacja bieżąca,
 6. opiniowanie przesyłanych do CMJ list zgłoszonych zdarzeń niepożądanych oraz raportów z przeprowadzonych analiz najczęściej występujących zdarzeń i planu poprawy,
 7. możliwość przeprowadzenia wizyty oceniającej postęp wdrożenia sytemu przez zespołu projektowy, ekspertów zewnętrznych lub pracowników Ministerstwa Zdrowia, jako jednostki nadzorującej realizację projektu.
 8. Udział 2 osób ze szpitala – liderów - w warsztatach organizowanych dla wszystkich uczestników programu nt. prowadzenia analizy źródłowej
 9. Uzyskanie raportu podsumowującego wdrożenie systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych
Realizacja projektu
CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r.