Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, nr telefonu 52 3655799

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
e-mail: inspektor.od@biziel.pl, adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Z inspektorem można się kontaktować w każdej kwestii dotyczącej przetwarzania danych.
Z-ca Inspektora Ochrony Danych Wioletta Górna wioletta.gorna@biziel.pl

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą:
 1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz w celu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.
 2. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi czy jego pacjentom lub narażających ich na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
 3. na podstawie zgody, wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w treści udzielonej zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit a. RODO).


Podanie danych w celu określonym w ust. 1. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

UDOSTĘPNIANE DANYCH
Dane mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
 1. osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub do informacji o jego stanie zdrowia,
 2. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 3. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 4. Powiatowym Inspektoratom Sanitarnym oraz Wojewódzkim Stacjom Sanitarno - Epidemiologicznym,
 5. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 6. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
 7. innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub na podstawie innych przepisów.


Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania danych wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.


Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 60 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu przewidzianego przepisami prawa.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. żądania ich sprostowania,
 3. żądania ich usunięcia, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
 4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem sytuacji kiedy potrzeba dalszego przetwarzania danych wynika z obowiązków określonych przez przepisy prawa,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.Klauzula informacyjna - korespondencja

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz; nr telefonu: 52 3655799 zwany dalej Administratorem.
 2. Pani / Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości realizacji ww. celów.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone lub z zakończeniem okresu, w jakim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Administrator ma obowiązek je przetwarzać.
 5. W każdej kwestii dotyczącej przetwarzania danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: e-mail inspektor.od@biziel.pl; adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. Inspektora 52 365 5136
 6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. żądania ich usunięcia, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem sytuacji kiedy potrzeba dalszego przetwarzania danych wynika z obowiązków określonych przez przepisy prawa,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.Klauzula informacyjna - staże / szkolenia / wolontariat

Zgodnie z artykułem 13 RODO, Zleceniodawca informuje, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, nr telefonu: 52 3655799, zwany dalej administratorem, administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: e-mail inspektor.od@biziel.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i egzekwowania obowiązków wynikających z Umowy oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pan/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1pkt c (RODO)
 5. Pana/Pani dane będą udostępniane innym odbiorcom, w przypadku:
  1. gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym podmiotom i osobom jeżeli Pan/Pani wyrazi na to odrębną zgodę;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy przez okres 30 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dana umowa wygasła, z uwagi na:
  1. przepisy dotyczące wyrządzenia czynem niedozwolonym szkody na osobie, w tym osobie małoletniej,
  2. okres przechowywania dokumentacji medycznej
 7. Posiada Pan/Pani prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy; w przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Klauzula informacyjna - studenci / praktykanci

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz; nr telefonu: 52 3655799 zwany dalej administratorem, administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: e-mail inspektor.od@biziel.pl; adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i realizacji praktyki zawodowej / wakacyjnej / absolwenckiej
 4. Pana/Pani dane udostępniane będą innym jednostkom - wyłącznie w sytuacji, gdy wynika to z PRZEPISÓW PRAWA
 5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
 6. Podanie danych jest konieczne i wynika z przepisów prawa tj. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym / Rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu / Ustawy o praktykach absolwenckich. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest organizacja i realizacja praktyki zawodowej / wakacyjnej / absolwenckiej
 7. Posiada Pan/Pani prawo do:
  • ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania praktyki zawodowej / wakacyjnej / absolwenckiej, a następnie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji - 5 lat od zakończenia w/w praktyki.Klauzula informacyjna - umowa cywilnoprawna

Zgodnie z artykułem 13 RODO, Zleceniodawca informuje, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, nr telefonu: 52 3655799, zwany dalej administratorem, administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: e-mail inspektor.od@biziel.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i egzekwowania obowiązków wynikających z Umowy oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pan/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1pkt c (RODO)
 5. Pana/Pani dane będą udostępniane innym odbiorcom, w przypadku:
  1. gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, w zakresie i na zasadach określonych w tych przepisach,
  2. innym podmiotom i osobom jeżeli Pan/Pani wyrazi na to odrębną zgodę;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 50 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dana umowa wygasła, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji pracowniczej.
 7. Posiada Pan/Pani prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania ich sprostowania;
  3. żądania ich usunięcia,
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy; w przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Dodatkowe informacje

http://rododlapacjenta.pl/ - "Pacjencie znaj swoje prawa z RODO"