Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Informacje o projekcie

Tytuł
"Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy"
Nr projektu
POIS.09.01.00-00-0004/16
Piorytet IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego
Program Operacyjny
Infrastruktura i środowisko 2014-2020
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja
Pośrednicząca
Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
10 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
Podpisanie umowy
10 listopada 2016 r.
Wartość projektu
4 435 555,99 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 400 000,00 zł,
Budżet Państwa - Ministerstwo Zdrowia: 600 000,00 zł,
środki własne Szpitala: 435 555,99 zł.

Celem projektu jest przebudowa 1 052,06 m2 i rozbudowa o 772,7 m2 Szpitalnego Oddziału Ratunkowego umożliwiająca optymalizację wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem utworzonych trzech stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Beneficjent, realizując projekt: ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", dąży do wzmocnienia posiadanej infrastruktury medycznej, w tym infrastruktury ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Zakres przedmiotowy projektu

Wykonanie robót budowlanych mających na celu:

  • przebudowę pomieszczeń SOR w zakresie niezbędnym dla pełnej integracji funkcjonalnej z nowym obiektem powstałym w wyniku zabudowy patia wraz z modernizacją infrastruktury i remontem 1 052,06 m2.
  • zwiększenie powierzchni SOR o 772,7 m2 poprzez zabudowę na poziomie niskiego i wysokiego parteru patio między segmentami budynku Szpitala.
  • utworzenie trzech stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Konferencja Prasowa

W dniu 23.03.2017 w naszym Szpitalu odbyła się konferencja prasowa dotycząca przystąpienia placówki do projektu: "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy". Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, realizowany jest w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 435 555,99 PLN z czego 4 425 555,99 PLN to wartość robót budowlanych. Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 000 000,00 PLN. Wartość wydatków niekwalifikowalnych wynosi 435 555,99 PLN i stanowi różnicę pomiędzy wartością całkowitą projektu a  maksymalną wartością kosztów kwalifikowalnych. W listopadzie 2016r. Szpital podpisał umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych, tj. na kwotę 4 000 000,00 PLN (3 400 000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 600 000,00 z Ministerstwa Zdrowia) Wydatki niekwalifikowane w wysokości 435 555,99 PLN zostaną sfinansowane ze środków własnych Szpitala.

W 2010 roku dzięki funduszom pozyskanym z UE, w ramach projektu: „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego”, udało się znacząco poprawić wyposażenie OKMR pozyskując aparaturę medyczną o wartości 8 142 298, 50 PLN, w tym: 6 920 953,72 PLN ze środków EFRR.

Realizacja obecnego Projektu pozwoli przede wszystkim na pełne wykorzystanie posiadanego potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz w znaczący sposób poprawi organizację pracy i usprawni komunikację chorych i personelu.

Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2018 roku. Jego realizacja jest zwieńczeniem ciężkiej pracy zespołu kadry medycznej i pielęgniarskiej: świadczy o dojrzałości organizacyjnej naszego Szpitala, dzięki której możemy korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej, poprzez składanie kolejnych aplikacji o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowe Informacje

Pobierz opis projektu

Galeria