Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii

Informacje o projekcie

Tytuł
„Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii”
Nr projektu
POIS.09.02.00-00-0095/17
Piorytet IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Program Operacyjny
Infrastruktura i środowisko 2014-2020
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja
Pośrednicząca
Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kwalifikowalność
wydatków
od 01 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2020 r.
Realizacja
rzeczowa projektu
od 23 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Podpisanie umowy
o dofinansowanie
05 lutego 2018 r.
Wartość projektu
12 813 602,11 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10 883 061,79 zł,
Budżet Państwa - Ministerstwo Zdrowia: 1 920 540,32 zł,
Środki własne Szpitala: 10 000,00 zł.

Cele Projektu

Celem Projektu jest wsparcie oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu kostno– stawowo– mięśniowego i w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez unowocześnienie i dostosowanie zasobów infrastrukturalnych do aktualnych potrzeb.

Zakres przedmiotowy Projektu

 1. Wyremontowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów powierzchni 2 235,03 m2 (wartość – 5 419 235,86 PLN), w tym:
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej - 788,40 m2 (wartość – 1 649 630,49 PLN),
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych - 752,92 m2 (wartość -1 689 445,36 PLN),
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego 693,71 m2 (wartość - 2 080 160,01 PLN),
 2. Doposażenie, tj. zakup dodatkowych – 13 szt. oraz wymiana wyrobów medycznych – 44 szt., co stanowi 57 szt. sprzętu medycznego o łącznej wartości 7 384 366,25 PLN, w tym:
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej - 3 szt. (wartość - 445 383,53 PLN),
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych - 4 szt. (wartość - 870 694,01 PLN),
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – 5 szt. (wartość - 2 187 963,53 PLN),
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – 19 szt. (wartość - 1 693 295,37 PLN),
  • Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – 26 szt. (wartość - 2 187 029,81 PLN).

Wyszczególnienie aparatury/sprzętu/urządzeń medycznych:

Nazwa jednostki Rodzaj sprzętu Ilość
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i OnkologicznejKardiomonitor2
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i OnkologicznejAparat RTG1
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów SportowychKardiomonitor2
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów SportowychArtroskop diagnostyczno-terapeutyczny1
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów SportowychAparat RTG1
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania LeczniczegoKardiomonitor2
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania LeczniczegoMikroskop operacyjny1
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania LeczniczegoAparat USG z opcją kolorowego Dopplera,1
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania LeczniczegoAparat RTG mobilny1
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejAparat KTG typ 113
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejAparat KTG typ 21
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejKardiomonitor1
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejAparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielanych świadczeń typ 11
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejAparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielanych świadczeń typ 22
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii OnkologicznejLaparoskop1
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Respirator7
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Respirator2
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Inkubator zamknięty typ14
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Inkubator zamknięty typ22
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Inkubator otwarty5
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Inkubator zamknięty typ31
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Lampa do fototerapii4
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"Aparat USG z opcją kolorowego Dopplera1

Projekt nie obejmuje zwiększenia zakresu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ani zakupu wyrobów medycznych, które nie są wymagane warunkami, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu leczenia szpitalnego i wynikają bezpośrednio ze szczegółowych celów osi priorytetowej IX POIS 2014-2020. Przy optymalnym wykorzystaniu sprzętu, będzie on w pełni kompatybilny z realizowanymi wcześniej przez Beneficjenta projektami i przyczyni się do wytworzenia efektu synergii oraz wzrostu potencjału przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Zapewnia się możliwość sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w Projekcie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną na każdym etapie jego realizacji i w okresie zachowania jego trwałości.

Galeria - Chirurgia

Galeria - Noworodki

Galeria - Ortopedia

Galeria - Plakaty i Ulotki