Poprawa dostępności do usług diagnostycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach ASDK Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

Informacje o projekcie

Tytuł
"Poprawa dostępności do usług diagnostycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach ASDK Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy"
Nr projektu
RPKP.06.01.01-04-0036/17
Oś priorytetowa 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 6.1.1
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat
Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Instytucja
Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kwalifikowalność
wydatków
od 01 sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.
Realizacja
rzeczowa projektu
od 01 sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.
Podpisanie umowy
08 grudnia 2017 r.
Wartość projektu
389 207,99 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 193 104,00 zł,
środki własne Szpitala: 196 103,99 zł.

Celem Projektu jest wsparcie Centrum Endoskopii Zabiegowej umiejscowionej w strukturach ASDK Szpitala.

Zakres przedmiotowy projektu

Zakres projektu obejmuje zakup następującego sprzętu medycznego:

  1. Videogastroskop – szt. 2,
  2. Stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów – szt. 2.
Beneficjent, realizując projekt: "Poprawa dostępności do usług diagnostycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach ASDK Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy", dąży do wzmocnienia posiadanej infrastruktury medycznej, w tym infrastruktury Centrum Endoskopii Zabiegowej, a tym samym, poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych (gastroskopii), do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.