Opieka Społeczna

Pielęgniarki Społeczne: Stanisława Frelichowska, Małgorzata Karpińska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
52 3655 342
piel.spoleczna@biziel.pl

Zadania Pielęgniarki Społecznej:

 • Zapoznawanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami postępowania z przewlekle lub obłożnie chorym, kalekim lub nieuleczalnie chorym w oparciu o zalecenia lekarza leczącego.
 • Przekazywanie pacjenta pod opiekę placówek podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
 • Sprawdzenie środowiska chorego, jego warunków mieszkaniowych i rodzinnych w celu zapewnienia pomocy lub umieszczenia w odpowiedniej placówce.
 • Występowanie do różnych instytucji w imieniu pacjenta lub na jego prośbę.
 • Podejmowanie działań o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej ze względu na warunki bytowe i brak rodziny.
 • Zabezpieczenie odbycia połogu samotnym matkom po wypisie ze szpitala, umieszczenie w Domu Samotnej Matki.
 • Występowanie do Sądu Rodzinnego o umieszczenie dzieci pozbawionych opieki domowej w Domu Dziecka, Pogotowiu Rodzinnym lub Pogotowiu Opiekuńczym.
 • Umieszczanie i przekazywanie przewlekle chorych w Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i Opiekuńczo-Leczniczych.
 • Zapewnienie ubrania dla pacjentów bezdomnych, zabezpieczenie miejsca pobytu po wypisie ze szpitala (schronisko, noclegownia, dom pomocy społecznej). Zapewnienie pochowania zwłok w razie zgonu.
 • Adopcja - przekazanie wywiadu z matką zrzekającą się dziecka, przekazanie dziecka do Rodziny Zastępczej.
 • Przekazywanie pacjentów samotnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
 • Sprawdzanie ubezpieczenia, w razie jego braku u osób samotnych i bezdomnych zgłaszanie do Opieki Społecznej w celu ubezpieczenia zdrowotnego.