Misja Szpitala

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO


POLITYKA JAKOŚCI, ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udziela świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie referencyjności, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy

Dyrekcja Szpitala wspólnie z pracownikami deklaruje podejmowanie zadań z zakresu działalności naukowo-badawczej, stale doskonalenie standardów postępowania medycznego, wdrażanie nowych technologii medycznych w celu osiągnięcia skutecznych metod diagnostyczno-leczniczych.

Chcemy aby studenci oraz pracownicy Szpitala zdobywający wiedzę, umiejętności i doświadczenie przyczyniali się do rozwoju wielu dziedzin medycyny, dążąc do podnoszenia jakości usług medycznych, co pozwoli nam stać się liderem wśród Szpitali Uniwersyteckich.

Mając na uwadze ciągle podnoszenie jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania Szpitala na środowisko oraz poprawę warunków pracy personelu i bezpieczeństwa informacji w naszej placówce opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2015 (Systemy zarządzania jakością, ISO 14001:2015 (System zarządzania środowiskowego), ISO 27001:2013 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 45001:2018 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

Cele jakościowe, środowiskowe oraz dotyczące zagadnień BHP i bezpieczeństwa informacji stojące przed nami to:
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii/ awarii środowiskowych i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego,
 • minimalizowanie zagrożeń i ryzyka wystąpienia incydentów przy pracy, chorób zawodowych czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, jak również wdrożenie zasad konsultacji i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach funkcjonowania Szpitala na rzecz poprawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy, poprzez tworzenie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego środowiska dla pacjentów, pracowników, gości, podwykonawców oraz pozostałych interesariuszy,
 • nadzór nad podwykonawcami z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz środowiskowych, obowiązujących na terenie Szpitala,
 • identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ocena tych czynników, przeprowadzanie badań i ograniczanie ryzyka zawodowego,
 • informowanie pracowników o rezultatach działań w zakresie BHP poprzez przedstawianie wyników badań środowiska pracy, prowadzenie dialogu ze stronami zainteresowanymi,
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa informacji oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania.
Każdy z obszarów działalności Szpitala funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • zaangażowania Dyrekcji Szpitala i wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • identyfikację, analizę i monitorowanie zagrożeń,
 • prowadzanie kontroli ergonomii i warunków pracy oraz planowanie działań naprawczych z zakresu BHP,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego, bezpiecznego dla pracownika i pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o przebiegu leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów i wymagań prawnych,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pracowników oraz pacjentów, którym udzielono świadczeń medycznych w Szpitalu,
 • rejestrowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • stosowanie rozwiązań i technologii o wysokich i sprawdzonych standardach oraz partnerską współpracę z ich producentami
Przyjęte cele osiągniemy dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu Dyrekcji Szpitala i wszystkich pracowników Szpitala uczestniczących w realizacji zadań wynikających z wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania weryfikuje Politykę jakości, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji, przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Szpital nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych, oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa Polityka ZSZ jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego nr 2.

W oparciu o ogólne cele jakościowe, środowiskowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji opracowywane są cele szczegółowe, okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki oraz poprawy bezpieczeństwa pacjenta.