Etyka

Zespół Etyczny został powołany w 2012 r. Do zadań zespołu należy m.in. zapewnienie ochrony praw pacjenta zgodnie z zasadami etyki medycznej i zapisami Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej i również pomoc w rozwiązywaniu problemów etyczno wątpliwych pomiędzy pracownikami szpitala oraz w relacji osoba wykonująca zawód medyczny - pacjent.

Zgłoszenie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny odbywa się:

  • elektronicznie na adres e-mail: zespol.etyczny@biziel.pl

  • pisemnie przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego

  • ustnie każdemu pracownikowi Szpitala lub osobie współpracującej ze szpitalem (według zasad obowiązujących w Szpitalu)

  • osobiście w sekretariacie Kliniki Kardiologii / Budynek 7A (Pawilon C), I piętro, tel. 52 3655 653