Poradnik

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty, które należy przedstawić podczas rejestracji do wybranej poradni.
Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

  1. Nazwisko i imię (imiona) pacjenta

  2. Datę urodzenia pacjenta

  3. Płeć pacjenta

  4. Adres miejsca zamieszkania pacjenta

  5. Numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

  6. W przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania

  7. Rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą

  8. Cel porady

  9. Dane placówki kierującej wraz z numerem umowy, z NFZ, numer kodu resortowego część V, VII, VIII

  10. Oznaczenie osoby kierującego: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer wykonywania zawodu, podpis

  11. Daty wystawienia skierowania.


Do skierowania należy dołączyć wszystkie dotychczasowe wyniki badań diagnostycznych.
Skierowanie wystawione do poradni specjalistycznej ważne jest do czasu zakończenia leczenia i nie jest wymagana jego aktualizacja.
Do poradni ginekologicznej pacjenci rejestrowani są bez skierowań, ale z ważnym dowodem ubezpieczenia.
O konieczności objęciem leczenia i częstotliwości wizyt w poradni specjalistycznej decyduje lekarz specjalista.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni roboczych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących. Jeżeli pacjent zapisał się w kolejkę oczekujących po upływie 2 lat od ostatniej wizyty wymagane jest nowe skierowanie