Parking

Parking jest płatny. Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w następujących stawkach:

a) stawkę podstawowa dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych ustala się na kwotę 3,50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.
b) stawkę podstawową dla osób parkujących na podstawie abonamentów ustala się w wysokości:
- dla osób parkujących na podstawie abonamentów pracowniczych – 15 PLN za każdy miesiąc parkowania pojazdu (przy płatności z góry za cały rok jeden miesiąc za gratis);
- dla pacjentów „stacjonarnych” leczonych w jednostkach organizacyjnych Szpitala - 20 PLN za każdy tydzień parkowania pojazdu;
- dla dzierżawców lub najemców w wysokości 15 PLN za każdy miesiąc parkowania pojazdu. Wyjątek stanowią dzierżawcy i najemcy zwolnieni z opłat za parkowanie w zawartej z nimi umowie.

Zwolnieni od opłat za parkowanie są:
a) osoby niepełnosprawne legitymujące się karta parkingową dla osoby niepełnosprawnej (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
b) karetki pogotowia i transport sanitarny,
c) pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
d) pojazdy zaopatrzenia Szpitala, pojazdy podmiotów świadczących usługi serwisowe, napraw, dostaw, robót budowlanych na rzecz Szpitala,
e) karawany pogrzebowe,
f) użytkownicy pojazdów korzystający z parkingu w czasie nie przekraczającym 15 minut (nie wjeżdżający na teren odgrodzony drugim szlabanem).

Teren Szpitala zostaje podzielony na strefy parkingowe według przeznaczenia, i tak:
a) parking bezpłatny w ilości 25 stanowisk w rejonie Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej służący wyłącznie pacjentom i ich rodzinom, którzy zgłaszają się do Izby Przyjęć Ogólnej, Położniczej lub Urazowej,
b) parking odpłatny dla osób nie będących personelem Szpitala obejmuje strefę od ul. Ujejskiego do portierni murowanej (szlabanu wewnętrznego) - za wyjątkiem wydzielonych stanowisk służbowych, oraz parking płatny w ilości pozostałych stanowisk parkingowych w przedmiotowym rejonie,
c) parkingi pracownicze (parkowanie za odpłatnością abonamentową dla personelu Szpitala) obejmujące strefę od portierni murowanej (szlabanu wewnętrznego) do Pawilonu Łóżkowego, parking za Pawilonem Łóżkowym oraz wraz z poboczem utwardzonym na parkowanie pojazdów, parking za warsztatami oraz stanowiska parkingowe przy bloku przychodni,
d) parking pracowniczy dla „dyżurnych” obejmuje ogrodzony, wydzielony teren z bramą wjazdową za portiernią murowaną.