OdwiedzinyOdwiedziny odbywają się za zgodą pacjenta
Odwiedziny w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta.
W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie Pielęgniarce Oddziałowej bądź Pielęgniarce Dyżurnej.


Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w klinikach/oddziałach klinicznych/oddziałach Szpitala zobowiązane są do:

 • dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem

 • pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni

 • wkładania odzieży ochronnej w klinikach/oddziałach klinicznych/oddziałach i salach, w których jest ona wymagana

 • stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala

 • opuszczania sali chorych na każdorazowe polecenie personelu medycznego np. podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich

 • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu Szpitala

 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym

 • przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad dotyczących segregowania odpadów

 • szanowania mienia będącego własnością Szpitala

 • ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w salach wyznaczonych do intensywnego nadzoru medycznego

 • korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających – ogólnodostępnych.


Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w klinikach/oddziałach klinicznych/oddziałach Szpitala nie mogą:

 • zakłócać spokoju pacjentom

 • zakłócać toku pracy kliniki/oddziału klinicznego/oddziału

 • siadać na łóżkach pacjentów

 • podawać pacjentom żadnych leków, ani suplementów diety

 • bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia

 • na terenie Szpitala:
  - spożywać napojów alkoholowych
  - palić tytoniu
  - używać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających

 • prowadzić na terenie Szpitala handlu obnośnego

 • wprowadzać zwierzątOSOBY NIEPEŁNOLETNIE
W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY WOBEC OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NIE WYSTĘPUJE OGRANICZENIE WIEKOWE.ZALECANE GODZINY ODWIEDZIN

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Godziny Odwiedzin:

1100 - 1800
Intensywna Terapia Alergologiczna 1200 - 1300 i 1600 – 1700

Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Godziny Odwiedzin:

BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Godziny Odwiedzin:

1100 - 1800

Klinika Kardiologii

BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH
Intensywna Terapia Kardiologiczna 1200 - 1900 - za zgodą personelu i pacjenta

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Godziny Odwiedzin:

1100 - 1800

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Godziny Odwiedzin:

BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH
Intensywny Nadzór Internistyczny 1200 - 1300 i 1600 – 1700

Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N"

Godziny Odwiedzin:

Odcinek fizjologii - (noworodek leży na sali z matką) 1100 - 1800
Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka - BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH
Odcinek Patologii Noworodka 0800 - 2200
Odcinek Septyczny Noworodka 0800 - 2200

Klinika Hematologii

Godziny Odwiedzin:

1400 - 1800

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Godziny Odwiedzin:

1500 – 1900 po uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Godziny Odwiedzin:

1100 - 1800

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Godziny Odwiedzin:

1100 - 1800

Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Godziny Odwiedzin:

1400 - 1800

Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Oddział Neurologii.

Godziny Odwiedzin:

1400 - 1800
Intensywny Nadzór Neurologiczny 1200 - 1300 i 1600 – 1700

Oddział Okulistyczny

Godziny Odwiedzin:

1100 - 1800

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Godziny Odwiedzin:

1400 - 1900
na Sali Pooperacyjnej za zgodą lekarza dyżurnego 1400 - 1600
OGRANICZENIA PRAWA DO ODWIEDZIN

 1. W zależności od stanu epidemiologicznego panującego w Szpitalu lub/i w regionie kujawsko - pomorskim mogą zostać okresowo wstrzymane odwiedziny w Szpitalu.

 2. Wstrzymanie odwiedzin następuje stosownym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala, którego treść zostanie podana do publicznej wiadomości.

 3. Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kliniki/lekarza kierującego oddziałem klinicznym/oddziałem mogą odbywać się w innych godzinach.Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień "Regulaminu dla osób odwiedzających" lub wskazówek personelu medycznego mogą zostać WYPROSZONE.