Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi w formie kserokopii, odpisu, wyciągu lub badania radiologiczne na nośniku elektronicznym.

Pacjent ma również możliwość sprawdzenia na IKP informacji o zdrowiu swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła.

W oryginale dokumentacja może zostać udostępniona za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składaćPonadto istnieje możliwość elektronicznego przesłania wniosku w formie skanu na adres: archiwum@biziel.pl, lub faxem na nr telefony 523700531.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji
cena kserokopii za 1 stronę: 0,30zł, cena odpisu/wyciągu za 1 stronę: 8,71zł, cena dokumentacji w formie elektronicznej: 1,74zł
W przypadku wysyłki dodatkowo koszt "Doręczenia za pobraniem" - 11,90zł
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. (wyciąg, odpis, kopia lub wydruk oraz na informatycznym nośniku danych);
  2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem: Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej osobie bliskiej – po zmarłym pacjencie »
W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji.

Pacjent na każdym etapie leczenia jak również po jego zakończeniu ma prawo do odwołania upoważnienia do dokumentacji medycznej poprzez złożenie wniosku.
Pobierz wniosek o odwołanie upoważnienia »

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości.

Zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r, poz. 2069) dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określony jest na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: