Przyjęcie do Szpitala

Przyjęcia pacjenta do szpitala w trybie planowym.Pacjent w wyznaczonym terminie przyjęcia do szpitala zgłasza się do rejestracji Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej – REJESTRACJA PRZYJĘCIA PLANOWE.

Wymagane dokumenty to skierowanie i dokument tożsamości – w celu weryfikacji ubezpieczenia w elektronicznym systemie EWUŚ.

W przypadku braku pozytywnej weryfikacji przez elektroniczny system EWUŚ, aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 • dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;
 • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dla osoby ubezpieczonej w KRUS: zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
 • dla emerytów i rencistów:
  • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia - np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
  • aktualny odcinek emerytury lub renty,
  • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);
 • dla osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty: zaświadczenie z ZUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty. Osobom tym prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury/ renty, niezależnie od tego czy w efekcie to świadczenie emerytalne/rentowe uzyskają;
 • dla osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
 • dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
  • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
  • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
  • w przypadku osób zdających maturę - w okresie od daty wskazanej na świadectwie maturalnym - w przypadku absolwentów niezdających matury - od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły;
 • dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej: decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:
  • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
  • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP;
 • dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym: zaświadczenie z ZUS informujące o wypłacie zasiłku - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.
 • Jeżeli pacjent nie posiada żadnego z w/w dokumentów może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Ponadto Pacjent podaje PESEL, adres, dane do kontaktu z rodziną, dane osób upoważnionych do dokumentacji medycznej oraz do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

DEPOZYT


Istnieje możliwość skorzystania z depozytu odzieżowego i wartościowego.

Odbioru rzeczy zdeponowanych może dokonać osobiście pacjent lub osoba upoważniona zgodnie z decyzją pacjenta lub na podstawie odrębnych przepisów, na podstawie okazanej karty depozytowej. Depozyty znajdują się w Oddziale Kliniczny Medycyny Ratunkowej
Odbiór rzeczy z Depozytu Rzeczy możliwy jest:
 • w poniedziałek od 800 do 900;
 • wtorek – piątek od 1400 do 1430

Odbiór przedmiotów – rzeczy wartościowych z Depozytu Rzeczy Wartościowych możliwy jest:
 • od poniedziałku do piątku u Pielęgniarki Oddziałowej OKMR-u w godzinach 700 - 1435;
 • codziennie u Pielęgniarki Dyżurnej "R" w godzinach 1435 - 700.

Pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną oraz zostaje pokierowany na Oddział, w którym będzie hospitalizowany.

+48 52 365 5210 - REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
+48 52 365 5574 - REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY

Jak przygotować się do hospitalizacji