Darowizny dla Szpitala

PRZYJMOWANIE DAROWIZN PIENIĘŻNYCH

Przyjęcie darowizny pieniężnej przez Szpital może nastąpić w formie przelewu na bieżący rachunek bankowy lub wpłaty gotówki do kasy.

PRZYJMOWANIE DAROWIZN RZECZOWYCH

Przyjmowane są darowizny rzeczowe w postaci m.in. leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu RTV, sprzętu AGD, sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, książek i innych nie stanowiących aparatury i sprzętu medycznego. Podstawą przyjęcia darowizny i sporządzenia protokołu jej przyjęcia jest umowa/akt darowizny podpisana przez obie strony wraz z OŚWIADCZENIEM DARCZYŃCY.

PRZYJMOWANIE DAROWIZNYNOWEJ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1. Przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital może nastąpić, jeżeli spełnione są następujące warunki:
 • przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich
 • o przedmiocie darowizny została sporządzona Opinia Techniczno – Ekonomiczna uwzględniająca:
  • ocenę warunków wykorzystania darowanej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital z uwzględnieniem kosztów eksploatacji
  • przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla darowanej aparatury i sprzętu medycznego
  • parametry techniczne aparatury i sprzętu medycznego
 • przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w podmiotach leczniczych
 • przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych
 • umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej
 • umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy Dyrektorem Szpitala a Darczyńcą.
2. Przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia Darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

3. Umowę darowizny należy sporządzić w formie pisemnej.

4. Przedmiot darowizny nie może ze względu na technologię stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Podziękowania dla darczyńców