Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

p.o. Kierownika Kliniki: dr hab.n.med. Maria Kłopocka, prof. UMK
Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Krzysztof Grad
Oddziałowa: mgr Małgorzata Szamocka
Liczba łóżek: 21
Lokalizacja: Budynek Główny, 6 piętro
Telefon: 52 3655 284
Email: gastro@biziel.pl
Sekretariat medyczny e-mail: sekretariat.gastroenterologia@biziel.pl
52 365 5281
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
52 365 5283
LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5463
LEKARZE
52 365 5573
LEKARZE
52 365 5272
ODDZIAŁOWA
52 365 5284
SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5284
ORDYNATOR (KIEROWNIK KLINIKI)
52 365 5544
SEKRETARIAT MEDYCZNY
Poradnia Gastroenterologiczna

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-18:00
czwartek: 08:00-18:00
piątek: 08:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 381

O Klinice

Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania jest jedyną uniwersytecką jednostką dydaktyczno – naukową i jednocześnie diagnostyczno – leczniczym ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii dorosłych dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strukturę organizacyjną tworzą:
 • 21- łóżkowa Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Klinicznej i Badawczej
 • Specjalistyczna Pracownia Ultrasonografii z Ultrasonografią Endoskopową
 • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego
 • Pracownia Leczenia Biologicznego
 • • Centrum Dietetyki Klinicznej
 • Szpitalny Zakład Diabetologii i chorób Metabolicznych:
  • Poradnia Diabetologiczna
  • Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę
  • Poradnia Chorób Metabolicznych

W zespole pracuje troje specjalistów w dziedzinie gastroenterologii. Personel Kliniki stanowi kadra lekarska, trzy dietetyczki, w tym dwie w ramach studiów doktoranckich oraz zespół pielęgniarek o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych wspomagany przez kompetentny personel pomocniczy. W naszym ośrodku każdego roku blisko 2500 pacjentów jest diagnozowanych i leczonych z powodu chorób układu trawienia w okresie zagrożenia życia, w trybie pilnym oraz planowym w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, współczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w tym przy użyciu leków biologicznych u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit. Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania jest jedynym ośrodkiem szpitalnym w województwie Kujawsko – Pomorskim wykonującym badania diagnostyczne i zabiegowe w oparciu o manometrię i pH – metrię z impedancją oraz echoendoskopię, a także jednym z nielicznych wykonujących zabiegi endoskopowe przy użyciu wideo duodenoskopu w polu trzustkowo – żółciowym. Corocznie leczymy oraz przeprowadzamy kompleksową diagnostykę dla chorych z ciężkim chorobami układu trawienia w zakresie schorzeń w polu trzustkowo – żółciowym, nieswoistych chorób zapalnych jelit, toksycznych i metabolicznych chorób wątroby oraz nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego. W naszym ośrodku od 2000 roku bez przerwy wykonujemy kolonoskopię przesiewową w ramach programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego finansowanego z budżetu państwa. Z możliwości wykonania tego ważnego badania profilaktycznego aktualnie korzysta średnio 500 osób rocznie. Zachowując potrzebę konieczności ciągłości leczenia chorych z organicznymi chorobami układu trawienia, znacząca ilość pacjentów jest kierowana do Poradni Gastroenterologicznej Kliniki w celu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. W Klinice prężnie działa Centrum Żywienia Człowieka, którego pracownice nie tylko wspomagają proces diagnostycznych i leczniczy naszych chorych ale także organizują dla pracowników Szpitala i wszystkich chętnych z poza Szpitala prelekcje, warsztaty promujące bezpieczną żywność oraz racjonalne żywienie. W Klinice prowadzone są zajęcia kliniczne dla studentów wydziału lekarskiego, w tym dla studentów anglojęzycznych oraz nauk o zdrowiu z kierunku dietetyka i ratownictwo medyczne oraz w ramach studenckich kół naukowych UMK w Toruniu Collegium Medium w Bydgoszczy. W Klinice odbywają również zajęcia dla studentów w ramach wymiany Erasmus, praktyki wakacyjne oraz zajęcia praktyczne dla studentów dietetyki. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni wykonują w Klinice szereg projektów naukowych, w których dominują prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia poprzez poprawę żywienia. Klinika też jest miejscem studiów doktoranckich i szkoleniowym dla lekarzy i pielęgniarek, w którym aktualnie cztery uczestniczki studiów doktoranckich odbywają swoje studia i realizują swoje doktoraty, kształconych jest jednocześnie trzech lekarzy w dziedzinie gastroenterologii oraz na stażach cząstkowych lekarze z różnych dziedzin medycyny. Klinika jest miejscem kształcenie pielęgniarek zajmujących się endoskopią przewodu pokarmowego.

Pracownicy

p.o. Kierownika Kliniki:
dr hab.n.med. Maria Kłopocka, prof. UMK

Lekarz kierujący
oddziałem:
dr n. med. Krzysztof Grad

Lekarze:
lek. med. Lesław Sobczyński - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
lek. med. Małgorzata Brymora – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr med. Małgorzata Pujanek – specjalista chorób wew., w trakcie specjalizacji
dr med. Jarosław Koza – specjalista chorób wew., w trakcie specjalizacji
dr n. med. Alina Sokup – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
lek. med. Piotr Sikorski – specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Katarzyna Kusz – rezydent w dziedzinie gastroenterologii

Doktoranci:
mgr dietetyki Monika Ameryk
mgr dietetyki Agnieszka Augustyniak
mgr pielęgniarstwa Marta Milejczak
mgr pielęgniarstwa Emilia Świątek

Pielęgniarka
Koordynująca:
mgr Małgorzata Szamocka - specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarki:
lic. Marzena Repulak - spec. piel.
lic. Joanna Misiak - st. piel.
Renata Janicka - st. piel.
Małgorzata Bubacz - st. piel.
lic. Katarzyna Wendt - spec. piel.
Magdalena Budzyńska - st. piel.
Iwona Waszak - spec. piel.
Violetta Wiśniowska - st. piel.
mgr Alicja Nikraszewicz - st. piel.
mgr Emilia Świątek - spec. piel.
mgr Izabela Luftman - st. piel.
Monika Jantoń - piel.
mgr Marta Milejczak - piel.
mgr Iwona Różycka - piel.
mgr Teresa Jakubiak - st. piel. – Piel. Koordynująca Pracownię Endoskopową
mgr Beata Ellert - st. piel.
lic. Elżbieta Włochal - spec. piel.

Poradnia
Gastroenterologiczna:
Magdalena Mochalska - st. piel.

Centrum Dietetyki klinicznej:
mgr Monika Ameryk
mgr Agnieszka Augustyniak

Dietetyczka:
Jadwiga Zielińska

Sekretarki:
Małgorzata Kuberska
Iwona Ziółkowska

Pracownicy pomocniczy:
Bożena Karwasz
Mirosława Munia
Bernadeta Żebrowska
Katarzyna Jastrowska
Elżbieta Świerczyńska

Historia Kliniki

Na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy utworzono z dniem 1 grudnia 1988 r. Klinikę Chorób Wewnętrznych, a z dniem 1 lipca 1989 roku na p. o. kierownika Kliniki powołano dr n. med. Macieja Świątkowskiego. Z dniem 1 września 1991 roku na Wydziale Lekarskim utworzono Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych uprzednio zmieniając nazwę Kliniki Chorób Wewnętrznych na Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych i następnie włączając ją do nowo utworzonej Katedry. 1 lutego 1994 roku Rektor AM w Bydgoszczy powołał dr hab. n. med. Macieja Świątkowskiego na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki. Na podstawie zarządzenia Rektora AM w Bydgoszczy z dniem 20 listopada 2000 r. zmieniono nazwę Katedry na: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych a z dniem 2 kwietnia 2002 roku przeniesiono Katedrę z Wydziału Lekarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. Na podstawie zarządzenia Rektora UMK w Toruniu z roku 2014 z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych wyodrębniono Klinikę Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych i jej kierowanie powierzono dr hab. med. Jackowi Budzyńskiemu a nazwę dotychczasowej Katedry i Kliniki zmieniono na Katedrę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywienia, którą kieruje prof. dr hab. med. Maciej Świątkowski. W Katedrze zrealizowano prace, na podstawie których dr n. med. Maria Kłopocka i dr n. med. Jacek Budzyński uzyskali stopień naukowy dr habilitowanego, kolejna osoba w najbliższym czasie będzie wszczynać przewód habilitacyjny. Osiem osób uzyskało stopień doktora nauk medycznych. Dwie osoby i kolejne trzy w ramach studiów doktoranckich realizują prace naukowe, w wyniku których mogą one uzyskać stopień doktora w dziedzinie medyczny i nauk o zdrowiu. Prezydent RP postanowieniem z dnia 31 stycznia 2008 r. nadał dr hab. Maciejowi Świątkowskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych. 49 lekarzy podnosząc swoje kwalifikacje uzyskało tytuły specjalisty w następujących dziedzinach: choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiologia oraz angiologia. Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych była siedzibą wojewódzkich konsultantów w dziedzinach choroby wewnętrzne, gastroenterologia i angiologia. W ramach jednostki UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy – Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela: Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. W związku z dynamicznym rozwojem jednostki oraz jej pracowników, z macierzystej Katedry i Kliniki wyodrębniono w październiku 2014 dwie kolejne: Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania oraz Katedrę i Klinikę Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych powierzając funkcje kierownicze odpowiednio prof. dr hab. Maciejowi Świątkowskiego oraz dr hab. Jackowi Budzyńskiemu. Jednostka kierowana od początku istnienia przez prof. Macieja Świątkowskiego funkcjonuje na bazie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Aktualnie klinika prowadzi działalność usługowo – leczniczą w ramach 21-łóżkowej Kliniki, Zakładu Diabetologii i Chorób Metabolicznych. Poradni Gastrologicznej, Specjalistycznej Pracowni Endoskopii Klinicznej i Badawczej, Pracowni Ultrasonograficznej, Specjalistycznej Pracowni Ultrasonografii z Ultrasonografią Endoskopową, Pracowni Motoryki Przewodu Pokarmowego, Pracowni Leczenia Biologicznego oraz Pracowni Dietetyki i Żywienia.

Działalność usługowa

W sprofilowanej Klinice Gastroenterologii diagnozujemy i leczymy w warunkach szpitalnych oraz w ramach Poradni Gastroenterologicznej pacjentów ze schorzeniami: górnego odcinka przewodu pokarmowego – choroby przełyku przebiegające z zaburzeniami połykania, choroba refluksowa przełyku, rak żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, przebiegającymi z zakażeniem Helicobacter pylori, z krwawieniem z górnego odcinka; dolnego odcinka przewodu pokarmowego – choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, polipy i rak jelita grubego , przebiegającymi z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, z cechami zespołu złego trawienia i wchłaniania, zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, przebiegającymi z ubytkiem masy ciała i wtórną niedokrwistością z niedoboru żelaza; wątroby – żółtaczka, wodobrzusze, nadciśnienie wrotne, encefalopatia wątrobowa, toksyczna alkoholowa choroba wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby; trzustki i dróg żółciowych – ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki, egzokrynna niewydolność trzustki, kamica pęcherzyka żółciowego, kamica przewodowa; ze schorzeniami, które przebiegają z cholestazą pozawątrobową. Do dyspozycji posiadamy następującą aparaturę i sprzęt medyczny: wideo gastroskopy, wideo kolonoskopy, wideo duodenskopy, wideo echoendoskop, ultrasonograf, zestaw do manometrii wysokiej rozdzielczości oraz ph-metrii z impedancją. Lekarze pracujący w Klinice biorą również udział w ogólnoszpitalnych, 24 – godzinnych zespołach dyżurowych dla tamowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu wideo endoskopu zabiegowego.

Centrum Dietetyki Klinicznej
W 2015 roku powstała komercyjna poradnia dietetyczna „Centrum Dietetyki Klinicznej” gdzie z porad Dietetyków mogą korzystać nie tylko Pacjenci Szpitala, ale również zainteresowane osoby z zewnątrz. Podczas wizyty zbierany jest dokładny wywiad żywieniowy, informacje na temat nawyków żywieniowych oraz preferencji smakowych. Dietetyk wykonuję również analizę składu ciała i pomiary antropometryczne oraz omawia uzyskane wyniki, które są podstawą do późniejszych analiz. Razem z Pacjentem ustalany jest CEL diety oraz dalsze postępowanie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 518 167 021 lub przez e-mail: cdklinicznej@gmail.com

Program przesiewowy w kierunku wykrywania wczesnego raka jelita grubego.
W Klinice bez przerwy od 2000 roku, roku w którym w Polsce wprowadzono finansowany z budżetu państwa, realizujemy program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykonując kolonoskopię przesiewową. Wykonaliśmy ponad 6000 badań, wykrywając kilkanaście raków oraz ponad 1000 zawansowanych gruczolaków, które usunięto w drodze kolonoskopii zabiegowej.

Program lekowy.
Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania bierze aktywny udział w Krajowym Rejestrze Chorych na Chorobę Leśniowskiego – Crohna, a także bierze udział w programie lekowym finansowanym przez NFZ dotyczącym leczenia biologicznego dorosłych chorych z chorobą Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Posiadamy dla tego celu specjalnie przygotowaną Pracownię Leczenia Biologicznego.

Działalność naukowa

W Katedrze realizowano i realizuje się nadal projekty badawcze w następujących zakresach: układ hemostazy u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zmiany równowagi antyoksydacyjnej ustroju w przebiegu wybranych schorzeń internistycznych, wpływu abstynencji alkoholowej na nasilenie wybranych internistycznych zespołów poalkoholowych u chorych z zespołem zależności alkoholowej, patofizjologia i klinika niekardiologicznego bólu w klatce piersiowej, wielorzędowa tomografia komputerowa w diagnozowaniu oraz wieloletnim monitorowaniu ciężkich chorób układu trawienia, wykrywanie wczesnych postaci raka jelita grubego, leczenie biologiczne w przewlekłych nieswoistych chorobach zapalnych jelit, ocena jakości życia w przewlekłych nieswoistych chorobach zapalnych jelit, ekonomiczne i społeczne skutki leczenia chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit, szpitalna opieka zdrowotna w Polsce nad chorymi ze schorzeniami układu trawienia w systemie budżetowym oraz ubezpieczeniowym – studia doktoranckie, elektrofizjologiczne reakcje tkanki nabłonkowej jelita grubego u królika – studia doktoranckie, promocja zdrowia, profilaktyka oraz leczenie chorób cywilizacyjnych poprzez racjonalne żywienie i poprawę jakości spożywanej żywności. Z licznych osiągnięć naukowych należy wymienić: projekt dotyczący zaburzeń somatycznych u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej we wczesnym okresie abstynencji, który uzyskał powszechne uznanie w świecie naukowym. Wyrazem tego uznania było zaproszenia nas do napisania rozdziału w książce "Trends in alcohol abuse and alcoholism research" pod redakcją Rinn Yoshida wydanej przez oficynę Nova Science Publisher w 2006 oraz Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1 – 3 szkół podstawowych, za który otrzymaliśmy wyróżnienie Marszałka Województwa w dziedzinie ochrona zdrowia. Wyniki tego populacyjnego badania obejmującego ponad 20 000 dzieci z danego rocznika będą przedmiotem licznych publikacji.

Działalność dydaktyczna dla studentów

Pracownicy kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne w takich formach jak: ćwiczenia, seminaria, wykłady, seminaria doktoranckie i magisterskie, wykłady monograficzne, promotor i recenzent prac magisterskich, opiekun prac licencjackich, opiekun studentów na dyżurach lekarskich, praktykach wakacyjnych oraz praktykach wakacyjnych dla studentów zagranicznych, a także prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla studentów zagranicznych w ramach wymiany "Erasmus". Realizujemy dydaktykę z 11 przedmiotów dla studentów UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia w zakresie: "Choroby wewnętrzne – diagnostyka ogólna" dla studentów III roku, "Choroby wewnętrzne – gastroenterologia" dla studentów IV roku i "Choroby wewnętrzne" dla studentów V roku z kierunku lekarskiego; "Kliniczny zarys chorób – choroby wewnętrzne" dla studentów II roku, studiów I stopnia, stacjonarnych, niestacjonarnym i w ośrodku zamiejscowym z kierunku dietetyka, "Żywienie kliniczne – choroby wewnętrzne" dla studentów III roku, studiów I stopnia, stacjonarnych, niestacjonarnym z kierunku dietetyka, Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych "Dietoterapia chorób niezakaźnych" dla studentów I roku, studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku dietetyka; "Medycyna ratunkowa – stany zagrożenia układu pokarmowego i metaboliczne" dla studentów II roku, studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku ratownictwo medyczne oraz wykład monograficzny "Miażdżyca i nowotwory – główne choroby człowieka w krajach o wysokim stopniu rozwoju społeczno – gospodarczego" dla studentów II roku, studiów I stopnia, niestacjonarnych kierunku zdrowie publiczne. Studenci po zakończeniu zajęć posiadają wiedzę i umiejętności przydatne w wykonywaniu takich zawodów medycznych jak: lekarz, dietetyk i ratownik medyczny.

Galeria