Wolontariat


52 36 55 476 - st. inspektor ds. pracowniczych
52 36 55 234 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP
52 36 55 323 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz ochrony przeciwpożarowej odbywają się w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca oraz w każdy poniedziałek o godz. 08:00. W miesiącach intensyfikacji praktyk studenckich, tj.: czerwiec, lipiec, sierpień, szkolenia odbywać się będą w poniedziałki i środy.
Informacje o miejscu odbywania szkolenia dostępne są Zespole ds. BHP i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).
Jednocześnie informujemy, że szkolenie wstępne dla praktykantów i studentów ważne jest w danym roku akademickim.

Pobierz materiały pomocnicze związane ze szkoleniem wstępnym:


Wolontariat


W przypadku planowania świadczeń w ramach wolontariatu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:
 1. Na 14 dni przed planowanym podjęciem świadczeń złożyć podanie podpisane przez bezpośredniego przełożonego (Kierownika, Ordynatora, Oddziałowej) w Kancelarii Szpitala.

  Podanie zawiera:
  imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), nazwę komórki organizacyjnej w której ma się odbyć wolontariat, wskazanie terminu i charakteru świadczeń, podpis wnioskującego, podpis bezpośredniego przełożonego komórki organizacyjnej, podpis Dyrektora.

  O decyzji Dyrektora osobę zainteresowaną wolontariatem powiadomi pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 2. Po otrzymaniu zgody Dyrektora Szpitala na odbycie wolontariatu, należy złożyć w Dziele Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pokój 08B) kopie następujących dokumentów:
  • Zaświadczenia ze szkoły/uczelni (jeśli zainteresowany nadal się uczy)
  • Świadectwa szkolnego (jeśli nauka jest zakończona)
  • Dyplomu (jeśli nauka jest zakończona)
  • Prawa wykonywania zawodu (jeśli nauka jest zakończona)
  • Dokumentów niezbędnych wynikających ze specyfiki pracy w danej komórce organizacyjnej
  • Ubezpieczenia OC/NNW
  • Książeczkę sanitarno-epidemiologiczna, a w przypadku jej braku adekwatne orzeczenie lekarskie
  Należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.
 3. W Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostaną wydane następujące dokumenty do wypełnienia:
  • Kwestionariusz osobowy (PR18_F51)
  • Karta obiegowa (PR18_F26)
  • Skierowanie do lekarza medycyny pracy (PR19_F17)
 4. Wolontariat można rozpocząć po:
  • Dostarczeniu wypełnionych dokumentów (zwłaszcza orzeczenia lekarskiego)
  • Podpisaniu Porozumienia o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wolontariatu, sporządzonego przez pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zatwierdzonego przez Radcę Prawnego i podpisanego przez Dyrektora Szpitala
  • Odbyciu, pierwszego dnia, przeszkolenia w zakresie BHP i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych