Szkolenia

52 3655 538 - specjalista ds. szkoleń i pracowniczych
52 3655 323 - Dz. Ochrony Pracy - inspektor
joanna.wojtecka@biziel.pl - Dz. Ochrony Pracy - kierownik

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu BHP oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - odbywają się 2x w tygodniu tj. poniedziałki i środy o godz. 08:30.
Informację o miejscu odbywania szkolenia dostępne są w Dziale Ochrony Pracy (BHP) i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).

Pobierz materiały pomocnicze związane ze szkoleniem wstępnym:


Szkolenia specjalizacyjne w ramach umowy cywilnoprawnej


Planując odbycie szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:


 1. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy dostarczyć skierowanie na odbywanie specjalizacji wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego (Ordynatora/Kierownika) do Dyrektora Szpitala.


 2. Podpisane przez Dyrektora skierowanie powinno zostać przekazane do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


 3. Na wniosku proszę umieścić swoje dane kontaktowe (telefon lub e-maila) w celu skontaktowania się pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi odnośnie dostarczenia niezbędnych dokumentów i podpisania umowy.


 4. Złożyć w Dziele Zarządzania Zasobami Ludzkimi (niski parter) kopie następujących dokumentów:

  • Karta szkolenia specjalizacyjnego - kserokopia okładki i strony 1,2 wraz z uzupełnioną datą rozpoczęcia specjalizacji

  • Dyplom ukończenia szkoły

  • Prawo wykonywania zawodu

  • Posiadane dyplomy, certyfikaty

  Dodatkowo - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy cywilnoprawnej:

  • Orzeczenie lekarskie

  • Ubezpieczenia OC/NNW

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich (jeżeli posiada)

  • Kwestionariusz osobowy PR18_F51

  • Karta szkolenia wstępnego BHP


 5. W Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostaną wydane następujące dokumenty do wypełnienia:

  • kwestionariusz osobowy (PR18_F51)


 6. Szkolenie specjalizacyjne można rozpocząć po:

  • Dostarczeniu wypełnionych dokumentów (zwłaszcza orzeczenia lekarskiego)

  • Podpisaniu Umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne sporządzonej przez pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zatwierdzonego przez Radcę Prawnego i podpisanego przez Dyrektora Szpitala lub umowy o pracę,

  • Odbyciu, pierwszego dnia, przeszkolenia w zakresie BHP i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych