Staże

52 3655 902 - referent ds. szkoleń i pracowniczych
52 3655 606 - specjalista ds. pracowniczych
52 3655 323 - Dz. Ochrony Pracy - inspektor

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu BHP oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - odbywają się 2x w tygodniu tj. poniedziałki i środy o godz. 08:00.
Informację o miejscu odbywania szkolenia dostępne są w Dziale Ochrony Pracy (BHP) i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).

Pobierz materiały pomocnicze związane ze szkoleniem wstępnym:


Planując odbycie stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:
 1. Złożyć podanie zawierające zgodę Dyrektora i bezpośredniego przełożonego w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z niezbędnymi dokumentami nie później niż na 30 dni przed określonym w podaniu o przyjęcie na staż kierunkowy terminem rozpoczęcia stażu - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy jednostkami.
  Podanie zawiera:
  imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), nazwę komórki organizacyjnej w której ma się odbyć staż kierunkowy oraz nazwę specjalizacji i zakres stażu, wskazanie terminu, podpis wnioskującego, podpis Kierownika komórki organizacyjnej lub opiekuna, podpis Dyrektora.
 2. Po otrzymaniu zgody Dyrektora Szpitala na odbycie stażu kierunkowego w ramach specjalizacji i w przypadku braku porozumienia imiennego, należy złożyć w Dziele Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pokój 08C) kopie następujących dokumentów:
  • Karta szkolenia specjalizacyjnego - kserokopia okładki i strony 1,2
  • Dyplom ukończenia szkoły
  • Prawo wykonywania zawodu
  • Orzeczenie lekarskie
  • Ubezpieczenia OC/NNW (dotyczy osób realizujących staż w ramach umowy cywilnoprawnej)
  • Karta szkolenia wstępnego BHP
  Należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.
 3. Staż kierunkowy w ramach specjalizacji można rozpocząć po:
  • Dostarczeniu niezbędnych dokumentów (zwłaszcza orzeczenia lekarskiego)
  • Odbyciu, pierwszego dnia, przeszkolenia w zakresie BHP i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych