Staże

52 36 55 902 - referent ds. szkoleń i pracowniczych
52 36 55 606 - specjalista ds. pracowniczych
52 36 55 234 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP
52 36 55 323 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz ochrony przeciwpożarowej odbywają się w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca oraz w każdy poniedziałek o godz. 08:00. W miesiącach intensyfikacji praktyk studenckich, tj.: czerwiec, lipiec, sierpień, szkolenia odbywać się będą w poniedziałki i środy.
Informacje o miejscu odbywania szkolenia dostępne są w Zespole ds. BHP i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).
Jednocześnie informujemy, że szkolenie wstępne dla praktykantów i studentów ważne jest w danym roku akademickim.

Pobierz materiały pomocnicze związane ze szkoleniem wstępnym:


Planując odbycie stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:
 1. Złożyć podanie zawierające zgodę Dyrektora i bezpośredniego przełożonego w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z niezbędnymi dokumentami nie później niż na 30 dni przed określonym w podaniu o przyjęcie na staż kierunkowy terminem rozpoczęcia stażu - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy jednostkami.
  Podanie zawiera:
  imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), nazwę komórki organizacyjnej w której ma się odbyć staż kierunkowy oraz nazwę specjalizacji i zakres stażu, wskazanie terminu, podpis wnioskującego, podpis Kierownika komórki organizacyjnej lub opiekuna, podpis Dyrektora.
 2. Po otrzymaniu zgody Dyrektora Szpitala na odbycie stażu kierunkowego w ramach specjalizacji i w przypadku braku porozumienia imiennego, należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pokój 08C) kopie następujących dokumentów:
  • Dyplom ukończenia szkoły
  • Prawo wykonywania zawodu
  • Orzeczenie lekarskie
  • Ubezpieczenia OC/NNW (dotyczy osób realizujących staż w ramach umowy cywilnoprawnej)
  • Karta szkolenia wstępnego BHP
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - oryginał (w Bydgoszczy można takie zaświadczenia otrzymać w Sądzie Okręgowym, ul. Wały Jagiellońskie 2)
  Należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.
 3. Staż kierunkowy w ramach specjalizacji można rozpocząć po:
  • Dostarczeniu niezbędnych dokumentów (zwłaszcza orzeczenia lekarskiego)
  • Odbyciu, pierwszego dnia, przeszkolenia w zakresie BHP i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych