Specjalizacje

52 36 55 902 - referent ds. szkoleń i pracowniczych
52 36 55 606 - specjalista ds. pracowniczych
52 36 55 234 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP
52 36 55 323 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz ochrony przeciwpożarowej odbywają się w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca oraz w każdy poniedziałek o godz. 08:00. W miesiącach intensyfikacji praktyk studenckich, tj.: czerwiec, lipiec, sierpień, szkolenia odbywać się będą w poniedziałki i środy.
Informacje o miejscu odbywania szkolenia dostępne są w Zespole ds. BHP i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).
Jednocześnie informujemy, że szkolenie wstępne dla praktykantów i studentów ważne jest w danym roku akademickim.

Pobierz materiały pomocnicze związane ze szkoleniem wstępnym:


Szkolenia specjalizacyjne w ramach umowy cywilnoprawnej


Planując odbycie szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:
 1. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy dostarczyć skierowanie na odbywanie specjalizacji wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego (Ordynatora/Kierownika) do Dyrektora Szpitala.
 2. Podpisane przez Dyrektora skierowanie powinno zostać przekazane do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 3. Na wniosku proszę umieścić swoje dane kontaktowe (telefon lub e-maila) w celu skontaktowania się pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi odnośnie dostarczenia niezbędnych dokumentów i podpisania umowy.
 4. Złożyć w Dziele Zarządzania Zasobami Ludzkimi (niski parter) kopie następujących dokumentów:
  • Karta szkolenia specjalizacyjnego - kserokopia okładki i strony 1,2 wraz z uzupełnioną datą rozpoczęcia specjalizacji
  • Dyplom ukończenia szkoły
  • Prawo wykonywania zawodu
  • Posiadane dyplomy, certyfikaty
  Dodatkowo - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy cywilnoprawnej:
  • Orzeczenie lekarskie
  • Ubezpieczenia OC/NNW
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich (jeżeli posiada)
  • Kwestionariusz osobowy PR18_F51
  • Karta szkolenia wstępnego BHP
 5. W Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostaną wydane następujące dokumenty do wypełnienia:
  • kwestionariusz osobowy (PR18_F51)
 6. Szkolenie specjalizacyjne można rozpocząć po:
  • Dostarczeniu wypełnionych dokumentów (zwłaszcza orzeczenia lekarskiego)
  • Podpisaniu Umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne sporządzonej przez pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zatwierdzonego przez Radcę Prawnego i podpisanego przez Dyrektora Szpitala lub umowy o pracę,
  • Odbyciu, pierwszego dnia, przeszkolenia w zakresie BHP i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych