Praktyki

52 36 55 908 - referent ds. szkoleń
52 36 55 538 - specjalista ds. szkoleń
52 36 55 234 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP
52 36 55 323 - specjalista ds. BHP, st. inspektor ds. BHP
piel.szkol@biziel.pl

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz ochrony przeciwpożarowej odbywają się w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca oraz w każdy poniedziałek o godz. 08:00. W miesiącach intensyfikacji praktyk studenckich, tj.: czerwiec, lipiec, sierpień, szkolenia odbywać się będą w poniedziałki i środy.

Szkolenie wstępne dla osób rozpoczynających praktykę powinno odbyć się w pierwszym dniu praktyki. W sytuacjach wyjątkowych (np. rozpoczęcie praktyki w innym dniu niż poniedziałek, czyli dniu, w którym organizowane jest szkolenie), student zobowiązany jest do uczestnictwa w nim w najkrótszym możliwym czasie (nie przekraczającym 3-4 dni).
W związku z powyższym, nie ma konieczności udziału w w/w szkoleniu z dużym wyprzedzeniem.

Informacje o miejscu odbywania szkolenia dostępne są Zespole ds. BHP i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).
Jednocześnie informujemy, że szkolenie wstępne dla praktykantów i studentów ważne jest w danym roku akademickim.

Pobierz materiały pomocnicze związane ze szkoleniem wstępnym:

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy odbywać mogą tylko osoby posiadające status ucznia lub studenta.

W związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 28/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie Obowiązku Przeprowadzenia Szczepień Ochronnych informujemy, że praktykanci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i okazania go opiekunowi praktyki danego Oddziału/Kliniki. Nie dotyczy to studentów CM UMK.Poniższe zasady nie dotyczą studentów CM UMK, z wyjątkiem:

 • sytuacji, gdy student CM UMK wnioskuje o realizację praktyk w terminie innym niż przewidziany w harmonogramie praktyk Uczelni,
 • wnioskowania o zgodę na zajęcia praktyczne w ramach nauczania klinicznego.

 1. Planując odbycie praktyk zawodowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, należy najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki zawodowej złożyć - w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pok. 08c, budynek główny, niski parter) - podanie zaakceptowane przez opiekuna praktyki w Szpitalu (lub bezpośredniego przełożonego opiekuna).

 2. Po otrzymaniu zgody Dyrektora na odbycie praktyki zawodowej, należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi umowę / porozumienie pomiędzy Uczelnią a Szpitalem. O ile w treści umowy nie będą zawarte odpowiednie zapisy, student zobowiązany jest przedstawić w Dziale do wglądu następujące dokumenty:
  • Ubezpieczenie NNW*
  • Ubezpieczenie OC oraz zaświadczenie o odbyciu szczepień ochronnych przeciwko WZW B (dotyczy uczestników praktyk, którzy w toku ich realizacji będą mieli kontakt z pacjentem)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych w wskazanym zakresie
  • Dokument potwierdzający status ucznia/studenta (np. aktualną legitymację, zaświadczenie ze szkoły/uczelni, skierowanie).
  *Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Dla osób mających kontakt z pacjentem, zalecane jest poszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę dotyczącą postępowania poekspozycyjnego.

 3. Praktykę zawodową można rozpocząć po:
  • Okazaniu kompletu w/w dokumentów w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia praktyki)**
  • Odbyciu, pierwszego dnia, obowiązkowego przeszkolenia w zakresie BHP oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 4. Wszyscy praktykanci zobowiązani są posiadać w trakcie praktyk własne:
  • Identyfikator
  • Odzież ochronną i obuwie zmienne – o ile charakter praktyk tego wymaga
  • Studenci kierunku dietetyka – aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

**Prosimy o nieprzesyłanie (jako załączników do wniosku o wyrażenie zgody na praktykę) kserokopii lub skanów: polisy ubezpieczeniowej, dowodu tożsamości (w tym – legitymacji studenckiej) oraz dokumentacji medycznej (potwierdzenie szczepienia p/COVID-19, zaświadczeń lekarskich, etc.).
W razie konieczności osoba odpowiedzialna za organizację praktyk skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia bezpiecznego sposobu przekazania w/w dokumentów.