Projekty WFOŚiGW

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ToruniuSzpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji projektu dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt "Wymiany zbiorników paliwowych na terenie SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy" o wartości 488 310,00 PLN został zrealizowany w roku 2013 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu


Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wymiany trzydziestoletnich zbiorników paliwowych eksploatowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy pozwoliła na dostosowanie sposobu gromadzenia substancji niebezpiecznych, tj. oleju opałowego i oleju napędowego do obowiązujących wymogów prawnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz.2063).

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne zadanie miało na celu działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Realizacja inwestycji umożliwiła przeciwdziałanie potencjalnym zanieczyszczeniom oraz doprowadziła do poprawy eksploatacji zabezpieczenia awaryjnego systemu szpitala w energię elektryczną i energię cieplną. Dzięki wymianie zbiorników nasz szpital osiągnął efekt w postaci możliwości ciągłego monitoringu gromadzonego paliwa, ograniczył ryzyko niebezpiecznych przecieków do środowiska i otoczenia, a tym samym poprawił funkcjonowanie instalacji paliwowej naszego szpitala umożliwiając eksploatację tej instalacji w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego.Projekt "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY o wartości 750 060, 00 zł został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu


Szpital zrealizował inwestycję przebudowy Stacji Uzdatniania Wody dzięki której Szpital będzie produkował wodę o stabilnej jakości zgodnie z parametrami określonymi w aktualnych przepisach prawa, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1989. Realizacja zadania pozwoliła na poprawę warunków technicznych m.in zachowanie stałego ciśnienia wody w wodociągowym systemie odbiorczym szpitala, wymianę urządzeń która wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej maszyn (wymiana pomp hydroforowych pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez pompownię drugiego stopnia o około 30 %) oraz pozwoli na eliminację ryzyka powstania ewentualnych awarii zbiorników ciśnieniowych mogących doprowadzić do strat pobranej wody.Ponadto modernizacja wpłynie na zmniejszenie zużycia wody popłucznej. W  okresach występowania temperatur dodatnich (wiosna - jesień) woda popłuczna nie będzie odprowadzana do kanalizacji odbiorczej, a wykorzystana zostanie na cele gospodarcze w szpitalu, np. podlewanie terenów zielonych.